ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Η φθορά ξένης ιδιοκτησίας αποτελεί ένα από τα εγκλήματα που στρέφονται κατά του έννομου αγαθού της περιουσίας, δεδομένου ότι με αυτό καταλύεται ολικώς ή μερικώς το δικαίωμα κυριότητας είτε δια της καταστροφής, είτε δια της βλάβης είτε δι’ αχρηστεύσεως του ξένου εν όλω ή εν μέρει πράγματος.

Ο δράστης του αδικήματος της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας τιμωρείται ως εξής:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 378 ΠΚ, όποιος καταστρέφει ή βλάπτει ξένο (ολικά ή εν μέρει) πράγμα ή με άλλον τρόπο καθιστά ανέφικτη τη χρήση του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή και αν το πράγμα είναι ιδιαίτερα μεγάλης αξίας ή τοποθετημένο σε δημόσιο χώρο με φυλάκιση τουλάχιστον ενός   (1)       έτους.

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ως άνω άρθρου, ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή αν το αντικείμενο της παραπάνω πράξης είναι πράγμα που χρησιμεύει για κοινό όφελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό μνημείο ή αν η φθορά έγινε με φωτιά ή με εκρηκτικές ύλες. Αν όμως το πράγμα είναι μικρής αξίας ή η ζημία που προκλήθηκε είναι ελαφρά, ο υπαίτιος τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.

Από τις διατάξεις αυτές προκύπτει ότι για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας απαιτείται αφενός αλλοτριότητα του φθειρόμενου πράγματος, η οποία κρίνεται κατά τις περί κυριότητας διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αφετέρου φθορά του ξένου πράγματος και δόλος του δράστη, που συνίσταται στη γνώση ότι το πράγμα είναι ξένο και στη βούληση ή αποδοχή της καταστροφής ή βλάβης του, αρκεί δηλαδή και ο ενδεχόμενος δόλος.

Η ποινική δίωξη για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, δηλαδή για τις περιπτώσεις που το κατεστραμμένο πράγμα χρησιμεύει για κοινό όφελος ή καλλιτεχνικό ή ιστορικό μνημείο ή αν η φθορά έγινε με φωτιά ή με εκρηκτικές ύλες, ασκείται αυτεπαγγέλτως.

Αντιθέτως, για τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαιτείται μήνυση από τον παθόντα, η οποία προκειμένου να είναι εμπρόθεσμη θα πρέπει να υποβληθεί εντός 3μήνου από τη στιγμή που θα λάβει γνώση της ζημιάς ο παθών. Επιπλέον, ο παθών μπορεί να δηλώσει πως δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη και αυτή να παύσει από τον εισαγγελέα ή το  δικαστήριο. Ακόμη όμως και αν ο παθών δεν δηλώσει ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη του δράστη, εκείνος από την πλευρά του απαλλάσσεται από κάθε ποινή αν, μέχρι το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας στο δικαστήριο του πρώτου βαθμού, ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα καταβάλλοντας το ποσό της ζημιάς που προκάλεσε και πληρώσει επιπλέον τους προβλεπόμενους τόκους υπερημερίας από την ημέρα τέλεσης του αδικήματος.

Οι έμπειροι σε θέματα ποινικού δικαίου δικηγόροι του γραφείου μας έχουν χειριστεί με επιτυχία πολλές περιπτώσεις φθορών ξένης ιδιοκτησίας τόσο στο στάδιο της προδικασίας όσο και στο ακροατήριο.