Πλαστογραφία

Σύμφωνα με το άρθρο 216 του νέου Ποινικού Κώδικα, όποιος καταρτίζει πλαστό έγγραφο ή νοθεύει έγγραφο, με σκοπό να παραπλανήσει άλλον, σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει συνέπειες, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή. Ομοίως τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί εν γνώσει του πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.

Οι δικηγόροι – ποινικολόγοι του γραφείου μας στην Γλυφάδα και στο Κολωνάκι έχουν χειριστεί πολλές υποθέσεις πλαστογραφίας και με την επιβαρυντική περίσταση της χρήσης του πλαστού εγγράφου. Μάλιστα έχουν χειριστεί και αρκετές περιπτώσεις πλαστογραφίας σε βαθμό κακουργήματος, όταν το περιουσιακό όφελος που προκύπτει από την πλαστογραφία υπερβαίνει το ποσό των 120.000€, οπότε η πλαστογραφία τιμωρείται με κάθειρξη έως 10 έτη και είναι κακούργημα.

Η αντικειμενική υπόσταση της πλαστογραφίας στοιχειοθετείται όταν:

  • ο δράστης καταρτίζει απαρχής έγγραφο, το οποίο αυτός εμφανίζει ότι καταρτίστηκε από άλλον (ΑΠ Ποιν. 1093/2010άρ.216 παρ.1 ΠΚ) , ή
  • ο δράστης νοθεύει γνήσιο έγγραφο (ΑΠ Ποιν. 1093/2010άρ.216 παρ.1 ΠΚ).

Η υποκειμενική υπόσταση της πλαστογραφίας στοιχειοθετείται όταν:

  • ο δράστης γνώριζε και ήθελε να παραχθούν τα πραγματικά περιστατικά που απαρτίζουν την αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος (Πλ.Ολομ. ΑΠ Ποιν. 1/2018άρ.216 παρ.1 ΠΚ), και
  • ο δράστης είχε σκοπό να παραπλανήσει άλλον με τη χρήση του πλαστού ή νοθευμένου εγγράφου για γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες (Πλ.Ολομ. ΑΠ Ποιν. 1/2018άρ.216 παρ.1 ΠΚ).

 

Ως έγγραφο, που αποτελεί το υλικό αντικείμενο της πλαστογραφίας, νοείται κάθε γραπτό που προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει γεγονός, που έχει έννομη συνέπεια (Πλ.Ολομ. ΑΠ Ποιν. 1/2018άρ.13 περ.γ ΠΚ), όπως και κάθε σημείο που προορίζεται να αποδείξει ένα τέτοιο γεγονός (ΑΠ Ποιν. 427/2009άρ.13 περ.γ ΠΚ). Ως έγγραφο νοείται και το φωτοτυπικό αντίγραφο εγγράφου, στο οποίο απεικονίζεται (φωτογραφίζεται) το πρωτότυπο εγγράφου με τη χρησιμοποίηση κατάλληλης συσκευής, αφού υπάρχει πιστή αναπαραγωγή του πρωτοτύπου με μηχανικό τρόπο (φωτοτυπικό μηχάνημα) (ΑΠ Ποιν. 427/2009). Το γεγονός με έννομη συνέπεια, που το πρωτότυπο του εγγράφου προορίζεται ή είναι πρόσφορο να αποδείξει, εμφανίζεται και στο φωτοτυπικό αντίγραφο, έστω και αν δεν είναι επικυρωμένο και άρα μπορεί να αποδειχθεί με το φωτοτυπικό αντίγραφο (ΑΠ Ποιν. 427/2009). Και το ανεπικύρωτο φωτοτυπικό αντίγραφο, παρότι δεν είναι πρωτότυπο, είναι δυνατόν να καταστεί υλικό αντικείμενο πλαστογραφίας (κατάρτισης πλαστού ή νόθευσης) (ΑΠ Ποιν. 427/2009) . Το αντίγραφο μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) αποτελεί έγγραφο, και είναι δεκτικό πλαστογραφίας (ΑΠ Ποιν. 427/2009ΑΠ Ποιν. 2/2000).

Στην μακρόχρονη καριέρα του ως δικηγόρος ποινικολόγος, ο διαχειριστής εταίρος της δικηγορικής μας εταιρείας, Στέφανος Οικονόμου, έχει χειριστεί χαρακτηριστικές περιπτώσεις πλαστογραφίας ορισμένες από τις οποίες αναφέρουμε παρακάτω:

Κατηγορία πλαστογραφίας κατά εργοδότη ο οποίος μηνύθηκε από υπάλληλό του ότι κατήρτισε πλαστές αποδείξεις εξόφλησης της μισθοδοσίας του για να αποφύγει την καταβολή υπερωριών και δώρων.

Οι ποινικολόγοι του γραφείου μας κατάφεραν και αθώωσαν τον πελάτη μας από την κατηγορία της πλαστογραφίας, αποδεικνύοντας ότι τις αποδείξεις τις υπέγραφε τρίτο πρόσωπο, φίλος του υπαλλήλου για λογαριασμό του και με την συναίνεσή του.

Υπόθεση πλαστογραφίας στην οποία οι ποινικολόγοι του γραφείου μας κατέθεσαν μήνυση κατά συνεργάτη πελάτη μας ο οποίος πλαστογράφησε την ημερομηνία σε επιταγή που κατείχε.

Άλλες περιπτώσεις πλαστογραφίας, με τις οποίες ασχολήθηκε ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχουν να κάνουν με την κατάρτιση πλαστής σύμβασης, προς απόδειξη οφειλών που δεν υπήρχαν, νόθευση δημοσίων εγγράφων και συγκεκριμένα, φορολογικής ενημερότητας για να χρησιμοποιηθεί για την είσπραξη ποσού επιδότησης, κατάρτιση πλαστού πληρεξουσίου, όπου κατηγορήθηκε για πλαστογραφία τόσο ο πωλητής όσο και η συμβολαιογράφος.

Η βαθιά γνώση του ποινικού δικαίου και η εμπειρία στο ακροατήριο που κατέχουν οι δικηγόροι της δικηγορικής εταιρίας Στέφανος Οικονόμου και συνεργάτες και ιδίως ο ποινικολόγος εταίρος διαχειριστής αυτής, Στέφανος Οικονόμου, βοηθούν στον καλύτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης για τον πελάτη μας, είτε αυτός είναι κατηγορούμενος είτε μηνυτής και πολιτικώς ενάγων, ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτόν