ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΦΑΝΗ
Ο Στέφανος Οικονόμου στην εκπομπή της ΕΡΤ "Από τις έξι"
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΑΤΗ

Σύμφωνα με το άρ. 386 του Ποινικού Κώδικα που δίνει τον ορισμό της απάτης, όποιος με σκοπό να αποκομίσει ο ίδιος ή άλλος παράνομο περιουσιακό όφελος βλάπτει ξένη περιουσία πείθοντας κάποιον σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή με την εν γνώσει παράσταση ψευδών γεγονότων σαν αληθινών ή την αθέμιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν η ζημία που προξενήθηκε είναι ιδιαίτερα μεγάλη, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών.

Ο Ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει χειριστεί πολλές υποθέσεις απάτης. Μάλιστα έχει χειριστεί και αρκετές περιπτώσεις απάτης σε βαθμό κακουργήματος, όταν ο υπαίτιος διαπράττει απάτες κατ΄ επάγγελμα ή κατά συνήθεια και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ ή το περιουσιακό όφελος ή η προξενηθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των εκατό είκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000€), οπότε η απάτη τιμωρείται με κάθειρξη και είναι κακούργημα.

Στην μακρόχρονη καριέρα του ως Ποινικολόγος, ο Διευθυντής της εταιρείας μας, Στέφανος Οικονόμου, έχει χειριστεί χαρακτηριστικές περιπτώσεις απάτης. Σε μία περίπτωση ο πελάτης μας κατηγορήθηκε για τέλεση του αδικήματος της απάτης επειδή ως πωλητής ακινήτου δήλωσε στο αγοραπωλητήριο συμβόλαιο, ότι το προς πώληση ακίνητο ήταν ελεύθερο βαρών, ενώ στην πραγματικότητα στο ακίνητο είχε εγγράψει προσημείωση υποθήκης τραπεζικό ίδρυμα για μεγάλο χρηματικό ποσό. Με τις εξειδικευμένες σπουδές του στο ποινικό δίκαιο και την μακρόχρονη εμπειρία του σε ποινικές δίκες, ο ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου κατάφερε να αθωώσει τον πελάτη μας αποδεικνύοντας ότι ο αγοραστής είχε προβεί σε έλεγχο τίτλων και γνώριζε την ύπαρξη βάρους.

Σε άλλη περίπτωση απάτης ο πελάτης μας κατηγορήθηκε ότι με ψευδείς ισχυρισμούς και με την προσαγωγή αναληθών αποδεικτικών στοιχείων πέτυχε την έκδοση οριστικής απόφασης υπέρ του και σε βάρος του αντιδίκου του (απάτη δικαστηρίου). Άλλες περιπτώσεις απάτης, με τις οποίες ασχολήθηκε ο Ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχουν να κάνουν με την είσπραξη αποδοχών από το Δημόσιο λόγω κάλυψης δημόσιας θέσης με ψευδή δικαιολογητικά, με την είσπραξη ασφαλίστρων μετά από εκ προθέσεως πραγμάτωση του ασφαλιστικού κινδύνου από τον δράστη κλπ. Η βαθιά γνώση του ποινικού δικαίου και η εμπειρία στο ακροατήριο βοηθούν στον καλύτερο δυνατό χειρισμό της υπόθεσης για τον πελάτη μας, είτε αυτός είναι κατηγορούμενος είτε μηνυτής και πολιτικώς ενάγων, ώστε να υπάρχουν τα καλύτερα αποτελέσματα για αυτόν.

Στην απάτη ο δράστης προξενεί βλάβη ξένης περιουσίας πείθοντας κάποιον να προβεί σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή. Η εξαπάτηση του άλλου μπορεί να επιτευχθεί με τρεις τρόπους:

  • με παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών, η οποία συντρέχει όταν η ανακοίνωση στην οποία προβαίνει ο δράστης με ρητές ή συμπερασματικά συναγόμενες δηλώσεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα (π.χ. ο αγοραστής παρουσιάζεται ως φερέγγυος επιχειρηματίας και με μεγάλη ακίνητη περιουσία, ώστε να πετύχει την πώληση προς αυτόν εμπορευμάτων μεγάλης αξίας χωρίς την καταβολή τιμήματος σε μετρητά αλλά εκδίδοντας -ακάλυπτες- επιταγές),
  • με αθέμιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων, η οποία συντρέχει όταν ο δράστης καταβάλλει προσπάθεια να αποκρύψει την αλήθεια στον παθόντα ή να αποτρέψει αυτόν από το να λάβει γνώση της αλήθειας (π.χ. πώληση κατασχεμένου φορτηγού από την ιδιοκτήτρια-μεσεγγυούχο, αποσιωπώντας το νομικό ελάττωμα στους αγοραστές), ή
  • με αθέμιτη παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, η οποία συντρέχει όταν ο δράστης έχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβεί σε ανακοίνωση γεγονότος, ώστε να μην δημιουργηθεί ή να σταματήσει να υφίσταται η ήδη δημιουργηθείσα πλάνη στο πρόσωπο του ζημιωθέντα .

Οι παραπάνω πράξεις εξαπάτησης θα πρέπει να οδηγούν αιτιακά (αιτιώδης σύνδεσμος) στη δημιουργία ή στη διατήρηση ήδη υπάρχουσας πλάνης  στο πρόσωπο του ζημιωθέντα.

Περαιτέρω, η πλάνη θα πρέπει να οδηγεί αιτιακά (αιτιώδης σύνδεσμος) σε περιουσιακή διάθεση, δηλαδή να οδηγεί τον εξαπατημένο σε πράξη, παράλειψη ή ανοχή, εξαιτίας της οποίας επέρχεται μεταβολή της περιουσίας του.

Επιπλέον, η διάθεση της περιουσίας του εξαπατηθέντος πρέπει να οδηγεί αιτιακά (αιτιώδης σύνδεσμος) στην περιουσιακή βλάβη και να είναι αντίστοιχη αυτής, να αποτελεί δηλαδή την ανάστροφη όψη της επελθούσας βλάβης, την οποία μπορεί να υφίσταται είτε ο ίδιος ο εξαπατηθείς είτε κάποιος τρίτος.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία του εγκλήματος πρέπει να καλύπτονται από το δόλο του δράστη, ειδικά δε ως προς την πράξη εξαπάτησης που τελείται με τον πρώτο τρόπο (παράσταση ψευδών γεγονότων ως αληθινών), δεν αρκεί η απλή γνώση του δράστη ότι με αυτήν την παράσταση βλάπτεται η ξένη περιουσία, αλλά θα πρέπει αυτός να προβλέπει την επέλευση της βλάβης ως αναγκαία συνέπεια της συμπεριφοράς του και να αποδέχεται το εγκληματικό αυτό αποτέλεσμα.

Ο δράστης πρέπει να προβαίνει σε όλες τις παραπάνω πράξεις έχοντας σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος, το οποίο δεν χρειάζεται οπωσδήποτε να επέλθει. Αν λείπει αυτό το στοιχείο (ο σκοπός παράνομου οφέλους), τότε δεν τελείται το αδίκημα της απάτης αλλά αυτό της απατηλής πρόκλησης βλάβης (άρθρο 389 ΠΚ).

Ποινική κύρωση

Η απάτη ρυθμίζεται στο άρθρο 386 ΠΚ και τιμωρείται:

  • ως πλημμέλημα, επισύροντας ποινή φυλάκισης από 3 μήνες έως 5 έτη, εκτός εάν η προκληθείσα ζημία είναι ιδιαίτερα μεγάλη, οπότε το πλαίσιο της ποινής φυλάκισης διαμορφώνεται από 2 έως 5 έτη,
  • ως κακούργημα, επισύροντας ποινή καθείρξεως από 5 έως 10 έτη, εφόσον ο δράστης διαπράττει απάτες κατά συνήθεια ή κατ’ επάγγελμα και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το ποσό των 30.000 Ευρώ με την ίδια ποινή τιμωρείται ο υπαίτιος, αν το περιουσιακό όφελος που αποκόμισε τελώντας απάτη ή η προκληθείσα ζημία υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 Ευρώ.

Το δικηγορικό μας γραφείο έχει χειριστεί πολλές περιπτώσεις απάτης,  και γενικότερα μεγάλων οικονομικών αδικημάτων που προήλθαν από απάτες και ο Ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου έχει μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στο ποινικό δίκαιο. Η ανάθεση της υπόθεσης σε εξειδικευμένο στο ποινικό δίκαιο δικηγόρο-Ποινικολόγο είναι επιτακτική, καθότι απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο ακροατήριο.