ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΑ ΕΞ ΑΜΕΛΕΙΑΣ

Κατά τη διάταξη του άρθρ. 302 παρ. 1 του ΠΚ, ανθρωποκτονία εξ αμελείας διαπράττει όποιος επιφέρει από αμέλεια το θάνατο άλλου τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών. Κατά δε τη διάταξη του άρθρ. 28 του ιδίου Κώδικα, από αμέλεια πράττει όποιος από έλλειψη της προσοχής, την οποία όφειλε κατά τις περιστάσεις και μπορούσε να καταβάλει, είτε δεν προέβλεψε το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, είτε το πρόβλεψε ως δυνατό, πίστεψε όμως ότι δεν θα επερχόταν.

Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών, όπως μπορεί να σας συμβουλεύσει ένας ποινικολόγος, προκύπτει ότι για τη θεμελίωση του εγκλήματος της ανθρωποκτονίας από αμέλεια απαιτείται α) να μην καταβλήθηκε από το δράστη η επιβαλλόμενη κατ` αντικειμενική κρίση προσοχή, την οποία κάθε μετρίως συνετός και ευσυνείδητος άνθρωπος οφείλει να καταβάλλει υπό τις ίδιες πραγματικές περιστάσεις, β) να μπορούσε ο δράστης, σύμφωνα με τις προσωπικές του περιστάσεις, ιδιότητες, γνώσεις και ικανότητες και ιδίως εξαιτίας της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός του, να προβλέψει και αποφύγει το αξιόποινο αποτέλεσμα που προκάλεσε η πράξη του, το οποίο από έλλειψη της προαναφερόμενης προσοχής είτε δεν προέβλεψε, είτε το προέβλεψε ως δυνατό, πίστευε όμως ότι δεν θα επερχόταν.

Ο δικηγόρος ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο έχει αναλάβει πολλές τέτοιες υποθέσεις και μπορεί να σας συμβουλεύσει με τον καλύτερο τρόπο καθώς και να αναλάβει την καταγγελία και εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων.

Περιπτώσεις ανθρωποκτονίας εξ αμελείας, που απαντώνται δυστυχώς συχνά, είναι θάνατοι που προέρχονται από ιατρική αμέλεια, όταν ο ιατρός κατά την άσκηση του επαγγέλματός του, παραβαίνει τους κοινούς αναγνωρισμένους κανόνες της ιατρικής επιστήμης και το καθήκον επιμέλειας, καθώς και θάνατοι που επέρχονται λόγω μη καταβολής της δέουσας επιμέλειας και προσοχής που όφειλαν να καταβάλλουν κατά την οδήγηση οχημάτων, με αποτέλεσμα την πρόκληση αυτοκινητιστικών ατυχημάτων.

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με αποτέλεσμα την ανθρωποκτονία από αμέλεια, ο παθών ή οι νόμιμοι κληρονόμοι του έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν αφενός την τιμωρία του δράστη από τα ποινικά δικαστήρια (ποινικές συνέπειες), αφετέρου δε, να διεκδικήσουν χρηματική αποζημίωση για το σύνολο των ζημιών, αλλά και χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης από τα πολιτικά δικαστήρια (αστικές συνέπειες ατυχήματος).

Όσον αφορά τις αστικές συνέπειες από ένα τροχαίο ατύχημα σε περίπτωση προκλήσεως μόνο υλικών ζημιών, ο παθών δύναται να αξιώσει α) το ποσό που απαιτείται για αποκατάστασή τους, β) το ποσό για την ενδεχόμενη ολική καταστροφή του οχήματος, το ποσό της ενδεχόμενης εμπορικής ή τεχνικής υπαξίας του από την μερική καταστροφή του, γ) αποζημίωση για τυχόν διαφυγόντα κέρδη σε περίπτωση που το όχημα ήταν επαγγελματικής χρήσης, δ) αποζημίωση για δαπάνη μίσθωσης άλλου οχήματος και ε) φυσικά ενδεχόμενη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη που υπέστη ο ιδιοκτήτης από υλικές ζημιές”.

Μάλιστα, το δικαστήριο της ουσίας, αφού δεχθεί ότι συνεπεία της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας προκλήθηκε σε κάποιο πρόσωπο ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη, καθορίζει στη συνέχεια το ύψος της οφειλόμενης γι’ αυτήν χρηματικής ικανοποίησης, με βάση τους κανόνες της κοινής πείρας και της λογικής, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη, ως κριτήρια, το είδος της προσβολής, την έκταση της βλάβης, τις συνθήκες τέλεσης της αδικοπραξίας, τη βαρύτητα του πταίσματος του υπόχρεου, το τυχόν συντρέχον πταίσμα του δικαιούχου και την οικονομική και κοινωνική κατάσταση των διαδίκων μερών, πλην της περιουσιακής κατάστασης της εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας, της οποίας η ευθύνη είναι εγγυητική, χωρίς να απαιτείται η ειδικότερη αιτιολόγηση καθενός στοιχείου.

Άλλες φορές, η ανθρωποκτονία από αμέλεια συντελείται στον εργασιακό χώρο, λαμβάνοντας τη μορφή εργατικού ατυχήματος, το οποίο προκαλείται λόγω μη τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Οι δικηγόροι ποινικολόγοι της Δικηγορικής μας Εταιρείας και ιδίως, ο Διαχειριστής εταίρος αυτής, ποινικολόγος Στέφανος Οικονόμου, έχουν χειριστεί πολλές περιπτώσεις ανθρωποκτονίας εξ αμελείας από τις ως άνω αναφερόμενες, όπως για παράδειγμα, η υπεράσπιση ιατρού, ο οποίος κατηγορήθηκε από κοινού με άλλους συναδέλφους του για τον θάνατο νεαρής ασθενούς, λόγω δήθεν μη καταβολής της δέουσας επιμέλειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η σοβαρότητα του αδικήματος και τα πολύπλοκα νομικά ζητήματα που αναφύονται κατά τον χειρισμό μίας τέτοιας υπόθεσης επιτάσσουν την ανάθεσή σε εξειδικευμένους ποινικολόγους με βαθιά γνώση και εμπειρία του ποινικού δικαίου.